Jt002 Solid Black Print 2

Algemene voorwaarden

Betaal en Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door All Print Nederland VOF - Paco Print - Pacoprint.nl - Allprintnederland.nl - Goedkooptruienbedrukken.nl en Goedkoopt-shirtsbedrukken.nl aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Paco Print VOF aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Prijzen

Alle door verkoper gehanteerde prijzen zijn in EURO's en exclusief BTW.

De door verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

Verzendkosten: Franco huis geleverd bij orders hoger dan 200,- EURO. Bij een factuurwaarde van minder dan 200,- euro bedragen de verzendkosten 10,00 EURO.

3. Offertes, orders en orderbevestigingen

Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Orders van kopers binden verkoper pas nadat de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door verkoper en koper is overeengekomen. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.

4. Levering

De door verkoper opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering. Verkoper is bevoegd tot het doen van deelleveringen, iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde vrachtbrief en/of pakbon of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid, tenzij koper eventuele bezwaren binnen 2 werkdagen schriftelijk en telefonisch kenbaar maakt aan verkoper.

Modellen en/of monsterbestellingen en door klant foutief bestelde artikelen kunnen NIET geretourneerd worden.

Bedrukt, geborduurd of anderszins gedecoreerd textiel wordt nooit retour genomen.

Verkoper is ten alle tijden gerechtigd om 10% meer of minder te leveren en de werkelijk geleverde hoeveelheid bij koper in rekening te brengen.

Indien levering naar model of monster wordt overeengekomen dan dient dit monster of model als uitgangspunt, maar niet exact. Afwijkingen in kleur of uitvoering zijn toegestaan.

Indien koper van verkoper een proefdruk, -fax, of kopie heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan verkoper te melden. Indien koper bij verkoper een spoedopdracht plaatst, waarvan sprake is indien een opdracht binnen 5 werkdagen dient te zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.

5. Vrijwaringrechten van derde

Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.

6. Aangeleverd textiel

Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om doorverkoper te laten bedrukken, borduren of anderszins te bewerken. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper voorzien van een opdruk of borduring. Vorenstaande betekent dat als er misdrukken worden gemaakt, er was-echtheid of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met verkoper wordt overeengekomen.

7. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen en vermissing van door koper aangeleverde modellen, cd-rom, of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden) De door verkoper in opdrachten voor rekening van koper vervaardigde screens, films, borduurkaarten etc. blijven eigendom van verkoper.

8. Herhaalorders

Verkoper hanteert soms bij textieldrukwerk of borduringen voor herhalingsorders een speciaal tarief. De basisgedachte hiervan is dat een koper die binnen 14 dagen opnieuw dezelfde order ingeeft niet opnieuw volledige screen of kaartkosten hoeft te betalen. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van verkoper. Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.

9. Kleur en Maatafwijkingen

Afwijkingen betreffende de kleur van de druk, de kleur van de kleding en afwijkingen in de afmeting van kledingstukken van dezelfde maat, zijn nimmer reden voor het afkeuren van de geleverde goederen.

10. Wasvoorschriften

Verkoper garandeert de was-echtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften. Artikelen altijd; - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40 graden Celsius; - een opdruk nooit strijken; - bodywarmers, jackets, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen. (vergelijkbaar wasprogramma (wol) kan vaak ook).Uitgesloten van onderhavige was-echtheidsgarantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), katoenen draagtasjes, alle caps, bretels, hoedjes, petjes, en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan verondersteld mag worden dat deze niet dienen te worden gewassen.

12. Betaling

Alle betalingen dienen per factuur te geschieden, of contant, ter plaatse waar Paco Print VOF is gevestigd, bij het afhalen van de artikelen. Bij factuurbedragen vanaf € 500,00 heeft koper de optie om vooraf het factuurbedrag over te maken op een door Paco Print aangewezen bank of giro nummer. Bij bestellingen via Pacoprint.nl - Goedkooptruienbedrukken.nl - Goedkoopt-shirtsbedrukken.nl dient betaling ten alle tijden te geschieden door vooraf factuurbedrag over te maken op een door Paco Print aangewezen bank of giro rekening. Verkoper is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, ook als er bij eerdere afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd. Indien door verkoper schriftelijk een betalingstermijn werd gegund dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van verkoper ook facturen waar van de vervaldag nog niet is verstreken; terstond en ineens opeisbaar. Eventuele vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rente percentage verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Voorts is koper verschuldigd aan verkoper alle kosten , zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten voordat de vordering uit handen wordt gegeven wordt gesteld op 10% van de totale vordering met een minimum van euro 25,00. De buitengerechtelijke incassokosten nadat de vordering uit handen is gegeven aan een derde worden gefixeerd op minimaal 15% van de totale vordering met een minimum van euro 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn, dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper.

13. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.

14. Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

Verkoper heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, het recht:

1. Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.

2. Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verkoper is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.

Alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt hierbij uitgesloten.

Verkoper is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan verkoper.

15. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke, al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

16. Afbeelden producties

Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogussen, etc. ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.

17. Modellen ontwerpen

Indien verkoper een patroon, ontwerp of model vervaardigt, hoeft deze niet exclusief en/of alleen voor koper te zijn. Verkoper blijft eigenaar van de patronen, ontwerpen en/of modellen.

18. Het van toepassing zijnde recht

Op alle aanbiedingen van verkoper en overeenkomst(en) tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Paco Print VOF 2024